Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju "Nagradna igra podaj svoje mnenje"

1. Organizator nagradnega natečaja
Organizator nagradnega natečaja "Nagradna igra podaj svoje mnenje" (v nadaljevanju »nagradni natečaj«) je podjetje PODOBA d.o.o., Celjska cesta 7, 3250 Rogaška Slatina, ID za DDV SI94193592 (v nadaljevanju »organizator«).

2. Namen nagradnega natečaja
Namen nagradnega natečaja je promocija spletne trgovine Roosternox.si in promocija Victorinox izdelkov, in sicer na področju Republike Slovenije.

3. Trajanje nagradnega natečaja
Nagradni natečaj traja od dne 1.7.2023 do dne 30.9.2023 do 23:59 ure na spletni strani Roosternox.si.

4. Sodelovanje v nagradnem natečaju
S 25. 5. 2018 je prišla v uporabo nova Splošna uredba o varstvu podatkov, ki posameznikom zagotavlja več nadzora nad lastnimi osebnimi podatki.
Postopek je sledeč. Ob vsaki nagradnem natečaju vas bomo seznanili z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov. Posameznik, ki bi rad sodeloval v nagradnem natečaju in se strinja z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov oceni kupljen izdelek v spletni trgovini Roosternox.si. Na ta način izrazite svojo privolitev z namenom in obsegom obdelave vaših osebnih podatkov in sodelujete v nagradnem natečaju.
V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.
V nagradnem natečaju ni dovoljeno sodelovati ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunaj zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradnega natečaja izključeni s strani organizatorja.

5. Preklic sodelovanja v nagradnem natečaju
Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradnega natečaja prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@roosternox.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem natečaju, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

6. Potek nagradnega natečaja
V nagradnem natečaju udeleženec sodeluje na način, da v skladu s temi pravili na spletni strani Roosternox.si oceni kupljen izdelek in s tem poda svojo privolitev, s katero sprejema te splošne pogoje.
Večkratno sodelovanje se bo štelo samo kot enkratno sodelovanje.

7. Izbor nagrajencev
Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradnem natečaju sodelovali v skladu s temi pravili, v roku sedmih (7) delovnih dni po zaključku nagradnega natečaja izžrebala enega (1) nagrajenca.
Komisija, ki jo sestavljata dva člana, bo žreb nagrajencev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen.
Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa.

8. Nagrade
Organizator bo v nagradnem natečaju podelil eno (1) nagrado, in sicer izdelek po izbiri v vrednosti do 38 EUR, DDV je vključen.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

9. Obveščanje in prevzem nagrad
Nagrajenec bo o izboru obveščen najpozneje v roku sedmih (7) delovnih dni po zaključku nagradnega natečaja na e-poštni naslov, s pozivom nagrajencu, naj se oglasi na info@roosternox.si, kjer mu bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.
V primeru, da se nagrajenec v roku sedmih (7) delovnih dni od objave nagrajenca organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradnem natečaju in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.
Po prejemu podatkov podatkov, navedenih v 1. odstavku tega člena, bo organizator nagrajenca obvestil o načinu prevzema nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.
Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter uporabniškega imena v Pregledu tedna, ki se pošlje na e-poštne naslove naročnikom novic.

10. Obdavčitev nagrad
Nagrade v tem nagradnem natečaju niso predmet obdavčitve.

11. Varovanje osebnih podatkov
Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za udeležbo v nagradnem natečaju, bodo posredovani organizatorju. Za vsebino nagradnega natečaja je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradnim natečajem se obrnite na elektronski naslov info@roosternox.si.
Sodelujoči v nagradnem natečaju organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnem natečaju dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:
- izvedbe nagradnega natečaja skladno s temi splošnimi pogoji;
- obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
- objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
- podelitve nagrad.
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.
Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: info@roosternox.si.

12. Odgovornost
Sodelujoči sodelujejo v nagradnem natečaju na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade.
Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradnega natečaja, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko e-poštnega naslova in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Izključitev iz nagradnega natečaja
V primeru kršitve navedenih pravil nagradnega natečaja si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradnega natečaja brez predhodnega opozorila.
Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradnem natečaju uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).
Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradnega natečaja, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi natečaji.
V primeru izključitve sodelovanja iz nagradnega natečaja, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Reševanje sporov
Vse pritožbe v zvezi z nagradnim natečajem rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s tem nagradnim natečajem, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Rogaški Slatini.

15. Končne določbe
S podajo privolitve k sodelovanju v nagradnem natečaju udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradnega natečaja, ki so objavljeni na spletni strani roosternox.si. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradnega natečaja. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na spletni strani roosternox.si.
Pre-loader