Pravila in pogoji nagradne igre Poletje 2024

Organizator:
PODOBA d.o.o.
Celjska cesta 7
3250 Rogaška Slatina
Slovenija
DŠ: SI94193592
Matična številka: 6881319000
V nadaljevanju: Roosternox.

1. Splošne določbe
Nagradna igra "Poletje" (v nadaljevanju: nagradna igra) poteka na spletni strani roosternox.si.

2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 20.6.2024 do 31.7.2024.

3. Pogoji za sodelovanje
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelkov.

4. Način sodelovanja
Udeleženci sodelujejo v nagradni igri tako, da na spletni strani roosternox.si izpolnijo prijavni obrazec - vpišejo ime, e-mail naslov in telefonsko številko. Pri tem se morajo strinjati s pravili nagradne igre in privoliti v obveščanje o nagradni igri in drugih promocijskih aktivnostih. Vsak udeleženec lahko sodeluje le enkrat.

5. Podeljevanje nagrade
Med vsemi prijavljenimi, ki bodo izpolnjevali pogoje nagradne igre, bomo po koncu nagradne igre - v roku 8 dni - naključno izžrebali nagrajenca.

6. Nagrada
Nagrada je bon v vrednosti 50 € za nakup izdelkov na spletni strani roosternox.si. Nagrade ni možno izplačati v denarju. 

7. Davki in akontacija dohodnine
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) in se obdavčijo kot drug dohodek po navedenem zakonu. Akontacija dohodnine se skladno s 108. členom Zakona o dohodnini ne všteva v letno dohodninsko osnovo, če vrednost nagrade ne presega 42,00 EUR. Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42,00 EUR, so nagrajenci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke...

8. Obvestilo in dostava nagrad
Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu v roku 30 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in e-mail naslov. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti.

9. Odgovornost
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

10. Pravila nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

11. Uporaba osebnih podatkov
Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) na spletni strani www.roosternox.si. Seznam nagrajencev hrani podjetje Podoba d.o.o.. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja Podoba d.o.o. na spletnem mestu roosternox.si in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR).

12. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja: Podoba d.o.o.

13. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

14. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Roosternox in na spletni strani www.roosternox.si. Za dodatne informacije ali vprašanja v zvezi z nagradno igro se lahko obrnete na nas preko e-pošte: info@roosternox.si.

Pre-loader